Z HISTORIE

Z historie

Místní knihovna v Braškově působí v obci s 1000 obyvateli. Byla založena 6. června 1920.

Ze záznamů obecní kroniky vybíráme:

Při založení do obecní knihovny předala svoji knihovnu strana sociálně demokratická v počtu 35 svazků knih. Obec v té době zakoupila 3 svazky knih z díla spisovatele Aloise Jiráska.
Knihovníkem této knihovny byl zvolen pan Václav Čermák, dělník, Braškov čp. 64.
V roce 1924 má knihovna ve svém fondu 59 svazků knih. Od 1. 1. 1925 byl zaveden výpůjční poplatek 0,10 Kč z jedné knihy.

V roce 1927 přibylo do knihovny 21 svazků knih a knihovna má ve svém fondu již 139 svazků a 110 svazků vypůjčených od dělnických korporací. Knihovnu navštěvuje 70 čtenářů. Knihovníkem v tomto roce je pan František Nádvorník.

V roce 1935 vydání za knihovnu činí 937,- Kč. Byla zakoupena nová skříň na knihy a 30 nových knih.
V roce 1936 bylo půjčeno 1237 svazků knih a knihovnu navštěvovalo 37 čtenářů. Na knihovnu vydala obec 1037,- Kč včetně odměny pro knihovníka. Knihovníkem byl nadále pan František Nádvorník. Knihovna byla v té době umístěna v kanceláři obecního úřadu v domě čp. 32.

V roce 1951 byla půjčeno 1268 svazků knih. Počet čtenářů se zvýšil na 96. Ve fondu knihovny je 815 svazků knih.

Tolik ze záznamů naší obecní kroniky.

Po panu Františku Nádvorníkovi se ve funkci knihovníka ještě vystřídal pan František Veselý a paní Drahoslava Podaná.

Od roku 1959 vede knihovnu Věra Přibylová.
Počet výpůjček dosáhl v tomto roce 2684 svazků a knihovnu navštěvovalo 70 čtenářů. Knihovna měla v té době 2000 svazků knih.

Knihovna byla přihlášena do celostátní soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Soutěž měla čtyři stupně uznání: ONV, KNV, MK ČR a titul Vzorná knihovna. Nebyla to práce lehká.
První uznání získala knihovna v roce 1963 a titulu Vzorná knihovna dosáhla v roce 1975. V roce 1982 byl ještě titul obhájen.

Od roku 1961 se v knihovně pořádaly různé literární besedy, soutěže pro děti a tematické výstavky knih. Byl založen dětský recitační kroužek, který vystupoval při všech akcích, které obec pořádala.

Nejvyšších výsledků bylo dosaženo v roce 2004. Bylo půjčeno 8159 svazků knih a knihovnu navštěvovalo 167 čtenářů.

V roce 2006 byla činnost knihovny obohacena tím, že na základě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MK ČR byla knihovně přidělena finanční částka na zakoupení počítače a kopírky pro veřejnou informační činnost. Připojení knihovny na internet bylo uskutečněno 19. 6. 2006. Tyto služby využívají zejména školní děti a studenti. Velkou předností je možnost nahlédnout do katalogu knih Středočeské vědecké knihovny v Kladně, odkud je možné zapůjčit pro čtenáře v rámci meziknihovní výpůjční služby knihy, které v naší knihovně nemáme.

Činnost knihovny v roce 2010

V tomto roce došlo k poklesu výpůjček vzhledem k estetickým úpravám knihovny (položení nového lina, vymalování, instalace nového osvětlení, vybourání dveří mezi dětským oddělením a oddělením pro dospělé). Knihovna byla proto více jak dva měsíce uzavřena. Výpůjčky dosáhly výše 4343 svazků knih a knihovnu navštěvovalo 141 čtenářů.

Knihovna má ve svém fondu 3393 knih a 10 časopisů. Protože součástí doplňování knižního fondu je i jeho vyřazování, došlo v tomto roce k obsahové prověrce a bylo vyřazeno 149 zastaralých a opotřebovaných knih.
Finanční náklady na pořízení nových knih a časopisů činily 32 000,- Kč. Bylo zakoupeno 143 nových knih. Knihovní fond byl v tomto roce posilován soubory nových knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Studijní literatura a školní četba byla zjišťována v rámci meziknihovní výpůjční služby rovněž z SVK v Kladně.

Koncem roku přibyl do knihovny další počítač, který budou mít děti a dospívající mládež možnost užívat.

Knihovna pokračovala v pořádání výtvarných kurzů, kde je možné naučit se pracovat s různými materiály a naučit se různé techniky. Kurzy jsou oblíbené a celkem jich bylo uskutečněno 7 (typování porcelánu, drátování velikonočních vajec, rozverný náramek, textilní technika frotáž, korálkování, pletení z pecligu  aranžování vánočního svícnu).

Pro doplňování svého knihovního fondu získává naše knihovna soubory nových knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Během roku to je v průměru 400 svazků. Tento výpůjční systém zajišťuje pestrý a bohatý výběr knih pro všechny naše čtenáře.

Činnost knihovny v roce 2021

Tak jako v minulém roce byla knihovna začátkem roku od ledna do dubna uzavřena vzhledem k pandemii. Tím došlo opět k poklesu výpůjček. Klesl ale i počet čtenářů, zejména dětských.

Celkem bylo půjčeno 1 608 knih. Registrováno bylo 100 čtenářů, z toho jen 19 dětí do 15 let věku. Bylo uskutečněno pouze 413 návštěv. Jde o největší pokles za posledních 25 let. Knihovna měla ve svém fondu 4 547 svazků knih a 4 tituly časopisů (Tina, Receptář, Kreativ, Rozmarýna). Bylo zakoupeno 196 nových knih. Náklady na nákup knih a předplatné časopisů činily 43 899 Kč. Vzhledem k digitalizaci knihovny byla navíc zakoupena nová technika (Notebook Dell, tiskárna a čtečka čárových kódů) v hodnotě 18 917 Kč.

V září pokračovala činnost dětského výtvarného kroužku. Uskutečnilo se 9 schůzek. Děti zde především zdokonalují svoje malířské umění a učí se různé výtvarné techniky. Tyto výtvarné kurzy jsou oblíbené a konají se od roku 2007. Děti z mateřské školky navštívily knihovnu pouze jednou. Výtvarné kurzy pro ženy se vzhledem k epidemii nekonaly.

Vzpomínky Věry Přibylové 

(převzato z Braškovských novin 4/2021).

Vím, že mé vzpomínání vám bude připadat jako dávná historie, ale mě se zdá, jako by se všechno odehrálo včera.

Je to asi tím, že čím výše člověk stoupá cestou svých přibývajících let, tím zřetelněji se jeho pohledu vrací vše, čím prošel a co zažil. Životu vděčím za to, že jsem mohla jít po knihovnické cestě a že se mi podařilo vytvořit silná pouta s oborem a s lidmi, kteří mě na této cestě provázeli. Po ukončení základní školy jsem nastoupila v roce 1954 do kladenské knihovny. Postupně jsem se seznamovala s knihovnickými pracemi. Po několika letech praxe a absolvování Střední knihovnické školy v Praze mi bylo svěřeno místo okresní a později krajské metodičky. Vesnické knihovny nebyly v dobrém stavu. Výpůjční činnost byla často nepravidelná, chyběla základní evidence knih i čtenářů. Bylo toho hodně, co bylo třeba napravit a vylepšit. Proto se začaly knihovny komplexně zpracovávat, pořádaly se knihovnické semináře a pro malé knihovny se začaly budovat výměnné fondy.

Velkou roli při zdokonalování knihoven sehrála celostátní soutěž „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“, která trvala 40 let. Knihovny, které se do soutěže přihlásily, se snažily v okresním, krajském a ministerském kole získat titul „Vzorná knihovna“. Pro malé vesnické knihovny s dobrovolným knihovníkem to nebylo snadné a bylo třeba jim pomáhat. Proto jsem v roce 1961 převzala v naší obci uvolněné místo dobrovolné knihovnice a knihovnu přihlásila do zmiňované celostátní soutěže s cílem vyzkoušet si daný systém a pokusit se získat titul, abych mohla dalším knihovnám dobře poradit. První uznání získala naše knihovna v roce 1963. Pak následovalo uznání krajské a ministerské. V roce 1975 získala knihovna titul „Vzorná knihovna“. V roce 1982 knihovna tento titul obhájila.

Nebyla to práce lehká a já tak získávala cenné zkušenosti, které jsem knihovníkům v našem kraji mohla předávat. Za svoji celoživotní knihovnickou práci jsem získala v roce 2013 uznání „Středočeský Kramerius”.
Knihovnická práce je mou celoživotní láskou. Byla to hezká práce s lidmi a dobrý pocit z toho, že jim mohu pomáhat v jejich duševním růstu a také, že přispívám ke chvilkám klidu a pohody při čtení dobrých a zajímavých knih. Byla radost mít pilné čtenáře a plné regály knih, o které je zájem. Jsem vděčná osudu za to, že jsem mohla 60 let v naší knihovně působit. Nové knihovnici přeji, aby se jí práce líbila a dařila. A aby naše knihovna byla stále místem, kam lidé rádi chodí.

Věra Přibylová