Historie sboru

1903 – 1930

Sbor dobrovolných hasičů v obci Braškov byl založen 12.6.1903 na schůzi obecního zastupitelstva. Výbor nového sboru byl ve složení: starosta pan Josef Hokův, náměstek pan Antonín Tesař, jednatel pan Brousek. Prvním velitelem sboru se stal pan František Šilhán. Na schůzi byl přítomen též zástupce firmy Smékal, který pro obec dodal novou čtyřkolovou dvouproudou stříkačku s veškerým příslušenstvím v celkové hodnotě 1900 Kč. Cvičitelem sboru se stal pan Brousek z V. Dobré. Svěcení nové stříkačky se konalo 29.5.1904 a bylo spojeno s prvním veřejným hasičským cvičením. První požár, o kterém je v pamětní knize zmínka, se odehrál v roce 1910 a jednalo se o požár stodoly pana Antonína Oplta. Při tomto požáru také došlo ke zranění člena sboru pana Matěje Slezáka. Během roku 1910 náš sbor zasahoval ještě u dalšího požáru v sousední obci Velké Kyšice. Během následujícího roku sbor zasahoval u dalších dvou požárů, bohužel bližší informace nejsou v kronice uvedeny. V roce 1914 vypukla první světová válka a následkem muselo mnoho mladých členů sboru narukovat do armády. V roce 1915 sbor zasahoval u požáru velkostatku, u požáru hospodářských stavení pana Hrudky. Oba požáry byly způsobeny úderem blesku. Dalších dva požáry u kterých náš sbor zasahoval byly v obcích Pletený Újezd a Horní Bezděkov. Podle údajů v pamětní knize sboru během války přišli o život dva členové našeho sboru, v roce 1915 přispívající člen pan Vlasák Karel a v průběhu roku 1917 pan Oplt Antonín. Během válečných let se ve sboru neprováděly volby výboru a nekonala se ani žádná cvičení. V následujících letech se konala čtyři cvičení a roku 1920 proběhla valná hromada župy Podkožovské Žďár okresu Unhošť. V roce 1922 se sbor podílel na likvidaci dvou lesních požárů vzniklých v důsledku sucha. Roku 1923 byl u našeho sboru ustanoven samaritánský odbor do kterého se přihlásilo 6 členů. V následujícím roce se konal v Praze sjezd československého hasičstva na kterém náš sbor reprezentovalo 5 členů. V tomto roce také padl poprvé návrh na postavení pomníku občanům naší obce padlím ve světové válce. Výstavba tohoto pomníku se nakonec prováděla až v roce 1933 a náš sbor se na ní podílel společně s Baráčníky a Sokolem.

1930 – 1945

V letech 1925 – 1930 se sbor zúčastnil několika župních cvičení a inventář sboru se rozšířil o dvě berlovky. Od roku 1930 se začalo pomýšlet na zakoupení motorové stříkačky a sbor obdržel na tuto koupi finanční podporu z věcného fondu. Roku 1933 se náš sbor podílel na likvidaci dvou požárů, a to parketárny pana Jupy v Unhošti a stohu pana Malce. Roku 1934 schválilo obecní zastupitelstvo záruku pro sbor v částce 20000 Kč a byla od firmy Ebert zakoupena nová motorová stříkačka, která byla sboru předána starostou obce 27. května na slavnostním cvičení. V tomto roce také došlo k požáru stodoly pana Šilhána kde sbor zasahoval. Další požár kde se náš sbor účastnil hašení byl roku 1936 v obci Velká Dobrá a v říjnu tohoto roku se rovněž podílel na hašení požáru stěhovacího vozu firmy Kverka Praha. V roce 1937 sbor zasahoval při požáru sušáren pana Oplta v Braškově. Roku 1938 proběhla mobilizace a z následujících let kdy probíhala druhá světová válka nejsou žádné záznamy v pamětní knize sboru ani v kronice obce. Jediné dokumenty sboru, které se vážou k tomuto období jsou oběžníky ze kterých vyplývá, že bylo nařízeno vyloučit ze všech hasičských sborů tzv. “neárijce”, bylo zakázáno nosit odznaky s čs. státním znakem. V průběhu války pak vycházely pro hasičské sbory nařízení, kde byly popsány účinky různých druhů spojeneckých zápalných bomb a způsob jejich hašení. Činnost našeho sboru se zřejmě v tomto období omezovala jen na měsíční motorové zkoušky stříkačky (soudě alespoň podle dochovaných výkazů o spotřebě benzínu) a z několika dokladovaných přehlídek našeho sboru. O požárech v naší, nebo sousedních obcích nemáme žádné záznamy. Během okupace zemřel v koncentračním táboře Mauthausen člen našeho sboru pan Jaroslav Valeš. První valná hromada po osvobození republiky se konala v lednu 1946 a byl na ní volen nový výbor.

1946 – 1960

Rok 1947 byl rokem sucha a proto měli hasiči plné ruce práce, náš sbor zasahoval v průběhu roku u lesních požárů v Poteplí, Bělči a Novém Strašecí. Naše jednotka též zasahovala u četných požárů vzniklých podél trati. V roce 1955 sbor dostal do užívání od svazových orgánů první automobil zn. Praga AN pro připojení stříkačky. Následujícího roku začaly přípravné práce pro stavbu nové hasičské zbrojnice, bylo vytvořeno nové žákovské družstvo, které si v soutěžích vybojovalo účast na okresní soutěži. Podle inventárních zápisů vlastnil náš sbor v tomto období též přepravní automobil zn. Horch o jeho původu nejsou bohužel žádné záznamy, pravděpodobně se jednalo o trofejní vůz po německé armádě. V následujících letech byla opravována požární zbrojnice na Valdeku, sbor tou dobou vlastnil motorovou stříkačku fy. Ebert a novější stroj PS 4 a od roku 1958 přibyl i výsuvný žebřík. Jednotka se v těchto letech soustředila hlavně na žňové hlídky a protipožární prevenci v obci. Konala se i námětová cvičení a jedno poplachové cvičení v rámci okresu ve Velké Dobré.

1961 – 1980

Začátkem 60. let dostal náš sbor v užívání dopravní automobil Tatra 805 a motorovou stříkačku PS 8. Dva staré stroje byly dány okresní jednotě k vyřazení a starý dopravní automobil Praga AN byl sešrotován. V roce 1963 se konaly oslavy 60 let od založení, slavnosti se odehrávaly v Hostinci na Toskánce. V roce 1968 sbor pořádal četné zájezdy a besedy. Činnost jednotky nebyla nijak výrazná a sbor procházel krizí. Situace trvala až do roku 1974. V tomto roce se situace zkonsolidovala a započalo se s výstavbou nové požární zbrojnice. Naše jednotka odpracovala mnoho brigádnických hodin. Roku 1975 byla provedena volba nového výboru a starostou sboru se stal pan Jaroš Tomáš. Roku 1978 sbor vybudoval sušák na hadice, věnovala se pozornost údržbě techniky a požární zbrojnice. V tomto roce se konaly oslavy 75 let sboru, byla uspořádána výstava požárních pomůcek a konalo se cvičení dálkové dopravy vody pomocí dvou strojů. Oslav se zúčastnilo 6 okolních sborů. V roce 1979 pracovala jednota bez změny výboru, prováděla cvičení, údržbu techniky a pravidelnou prevenci v obci. Dále spolupracovala s národním výborem a účastnila se mnoha brigád při úpravách obce.

1981 – 1990

Na začátku 80. let se znovu podařilo získat družstvo z řad mládeže. Sbor měl v té době celkem 109 členů. Mimo cvičení sbor nezasahoval. Jeden zásah v naší obci provedl Veřejný požární útvar Kladno a my jsme byli nápomocni. V roce 1983 proběhlo jedno poplachové cvičení na příkaz Okresní inspekce požární ochrany, na které se ve stanoveném čase dostavilo 16 členů. V dalších letech se podařilo získat z řad mládeže dalších 12 členů, což nasvědčovalo tomu, že bude sbor mít zastoupení za členy, kteří odcházejí na zasloužený odpočinek. V roce 1988 nám byla od Unhošťského sboru přidělena stříkačka PS 12 a v následujícím roce nám byl přidělen od obce Studeněves novější vůz T-805, takže strojový park byl dobrý. Prováděla se dvě cvičení vlastní a jedno nařízené OIPO Kladno.

1991 – 2000

V roce 1991 došlo k velkému zvratu v našem sboru, byla prováděna výměna členských průkazů a při té příležitosti zrušilo členství 15 členů a z toho 5 členů výboru. Tím byl značně oslaben výbor a narušen chod činnosti sboru. Protože se nedařilo získat další členy do výboru, musel být vytvořen nouzový výbor, aby nedošlo ke zrušení sboru. Nouzový výbor byl v tomto složení starosta – p.Jaroš Tomáš, jednatel a kulturní ref. – pí. Marie Cábová, pokladní – Komár Ladislav, strojníci – p. Václav Datel a Tomáš Votava, revisní komise – pí. Růžena Motyčáková.

V roce 1993 došlo ke zvýšení členských příspěvků, a po zjištění, že z příspěvků nezůstane sboru ani koruna, bylo tudíž nutné příspěvek ještě zvednout. S tím většina členů nesouhlasila a důsledek byl, že dalších 29 členů zrušilo členství. Sbor se dostal do situace, kdy většina členů byla pro jeho zrušení. V té době se starostovi našeho sboru p. Tomášovi podařilo za pomoci starosty obce p.Haase a strojníka Tomáše Votavy získat do výboru tyto členy: Jiřího Sochnu, Huga Laitnera, Zdeňka Zábranského, Tomáše Votavu a ze starého výboru zůstal p.Ladislav Komár a pí Marie Cábová. Toto se podařilo v roce 1993, kdy se konaly oslavy 90. let sboru. Na slavnostní schůzi byl představen nový výbor ve složení, starosta Hugo Laitner, velitel Jiří Sochna, strojník Tomáš Votava, hospodář p.Ladislav Komár, jednatel pí. Marie Cábová, skladník Zdeněk Zábranský. Výbor začal pracovat od ledna následujícího roku. V letech 1994 – 1995 sbor fungoval jen velice omezeně. Stále přetrvávaly snahy některých funkcionářů OÚ o jeho zrušení. Na podnět HZS Kladno se uvažovalo o vystoupení sboru ze Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a ponechání jen zásahové jednotky fungující samostatně pod obecním úřadem. Nebyly konány výroční schůze, stav členské základny zůstával prakticky nezměněn a činnost se omezila jen na nejnutnější údržbu techniky a požární zbrojnice. V roce 1995 došlo ke smutné události kdy 21. května tragicky zahynul náš dlouholetý kamarád, člen výboru Zděnek Zábranský. Roku 1996 došlo ke změnám ve vedení sboru starostou a velitelem se stal Hugo Laitner, Jiří Sochna jeho náměstkem a zástupcem velitele, hospodářem byl zvolen Michal Zábranský, strojníkem a členem výboru Tomáš Votava a členem výboru Petr Vrtík. V tomto roce také došlo v naší obci ke dvěma požárům, první se odehrál v ranních hodinách, a protože tou dobou se všichni členové jednotky nacházeli v zaměstnání mimo obec náš sbor u tohoto požáru nezasahoval. Jednalo se o požár trávy mezi Braškovem a Valdekem, na místě zasahovala jednotka HZS Kladno. V případě druhého požáru, kdy hořela tráva na poli pod Horkou a oheň zasahoval do lesa, naše jednotka vyjela a byla určena k doplňování vody do cisteren z Braškovského rybníka. U tohoto požáru zasahovali sbory z Kladna, Unhoště, Žiliny a Hřebče. Do výbavy našeho sboru toho roku přibyla ruční siréna a nové pracovní oděvy. Dále byl v tomto roce vyměněn motor na PS 12. Do sboru se v tomto roce přihlásilo 8 nových členů. Podařilo se zajistit pravidelné schůzky členů požární jednotky ve zbrojnici. Proběhla kontrola hydrantů a byla natřena vrata požární zbrojnice a vrata dvora obecního úřadu. Bohužel v průběhu tohoto roku došlo i ke vloupání do zbrojnice odkud zmizely historické mosazné proudnice, povelová trubka a některé další předměty vesměs se vztahující k historii sboru. Na okna zbrojnice jsme proto museli navařit mříže.

V roce 1997 jsme přikročili k generální opravě našeho zásahového vozu Tatra 805. Prováděla se výměna motoru. Nový motor se nám podařilo sehnat na šrotišti vojenské techniky u Hradce Králové za 5000 Kč, které uhradil obecní úřad. Náklady spojené s dopravou motoru jsme hradili sami. Bylo provedeno několik cvičení a školení velitelů a strojníků. Také byla vyčištěna požární nádrž na Valdeku a byly provedeny dva svozy žel. šrotu. V červnu došlo ke katastrofálním záplavám na Moravě. I náš sbor nabídl prostřednictvím nadace “Člověk v tísni” pomoc. Bohužel, nakonec k této pomoci nedošlo z důvodů, které nám nejsou do dneška známy. Výzvy o pomoc se totiž vysílaly ve sdělovacích prostředcích ještě minimálně týden. Sbor měl v tomto roce 28 členů, z toho 4 ženy a dva členy mladší 18. let. V roce 1998 jsme provedli několik cvičení, provádělo se čerpání vody ze studně na hřišti, čištění kanalizace v mateřské školce. Svoz žel. šrotu se provedl v tomto roce dvakrát a na Valdeku proběhlo čištění požární nádrže. V květnu jsme se byli podívat na akci “bahna 98” pořádané ke Dni armády České republiky. Akce byla naplánována na dva dni, na místo konání ve voj. výcvikovém prostoru u Strašic jsme se dopravily naším vozem T-805 a akci jsme hodnotili jako velice vydařenou. V červnu byla v naší zbrojnici exkurse žáků 2. a 3. třídy ze základní církevní školy v Kladně. Připravili jsme pro ně projížďku na T-805 a táborák s opékáním buřtů. V průběhu roku se nám také podařilo upravit PS 12 na rozdělovač čímž se zvýšila spolehlivost této stříkačky. Od firmy Česlog jsme zásluhou Tomáše Votavy získali skříňky na pracovní oděvy. Část našich členů asistovala při přípravách požárního sportu v Kladně na Sletišti. V tomto roce jsme pořádali oslavy 95 let od založení sboru. Začátkem roku 1999 se nám podařilo sehnat nový zásahový vůz CAS 25 Š-706. Cisternu jsme měli vyhlédnutou v Plzni, auto mělo nabouraný bok nástavby a bylo v provedení CAS 16, auto odpovídalo svým technickým stavem maximální možné ceně 50000 Kč, kterou bylo možno uvolnit z obecního rozpočtu. Další nutné úpravy jako montáž lafety, nový kompresor, kropící lištu, výměnu čerpadla a tím modernizaci na CAS 25 provedl prodejce za cca 15000 Kč. Opravu boku nástavby jsme provedli svépomocí. Na opravách vozu bylo členy SDH odpracováno mnoho hodin a z vlastních prostředků SDH bylo na další úpravy přispěno částkou 10000 Kč. Velice nám pomohla finanční pomoc sponzorů, firmy Autodrát, Kartex a Česlog. V květnu jsme se účastnily s naší T-805 akce “Bahna 99” pořádané ke Dni armády u Strašic. Protože vůz T-805 nebylo kde parkovat, proběhla brigáda na úklid stodoly v obci Velká Dobrá, kde sehnal Tomáš Votava pro náš vůz parkování. Začátkem léta došlo v katastru obce ke dvěma menším požárům suchého porostu při kterých naše jednotka zasahovala. Naše obec v roce 1999 slavila výročí 750 let své existence. Na oslavách jsme se podíleli ukázkou techniky, ukázkou zásahu a pořadatelskou službou. Začátkem září došlo v krátké době po sobě ke dvěma požárům v lese u Kožovy hory. U obou těchto požárů jsme zasahovali při doplňování vody i samotném hašení. Také jsme se v tomto roce zúčastnili několika soutěží v požárním sportu, které byly pořádány ve Vrbičanech, na Stochově v Černuci a ve Velvarech. Zvláště soutěž “O železného hasiče” ve Velvarech se nám vydařila, naše družstvo v ní skončilo na třetím místě. V následujícím roce se nám podařilo získat prostory skladu CO, a začít se stavebními úpravami naší klubovny.