OBECNÍ KRONIKY

​Kronika obce neboli obecní kronika, dříve též pamětní kniha obecní, je letopisecké dílo, zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Obecní kroniku je v České republice povinna vést každá obec. Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy, kniha z listů psaných psacím strojem nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku. Na obecní kroniky se nevztahuje ochrana podle práva autorského. Kronika může obsahovat přílohy v podobě písemných, obrazových nebo zvukových dokumentů, jež doplňují vlastní zápis, tzn., že jsou její nedílnou součástí.

Obec je povinna zabezpečit kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu. Zápis se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok a o jeho obsahu rozhoduje obec.