Kroniky

Kronika obce neboli obecní kronika, dříve též pamětní kniha obecní, je letopisecké dílo, zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Obecní kroniku je v České republice povinna vést každá obec. Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy, kniha z listů psaných psacím strojem nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku.

Na obecní kroniky se nevztahuje ochrana podle práva autorského.

Vedení kroniky upravuje zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Nabyl účinnosti 1. června 2006 a zrušil zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních a vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.

Kronika může obsahovat přílohy v podobě písemných, obrazových nebo zvukových dokumentů, jež doplňují vlastní zápis, tzn., že jsou její nedílnou součástí.

Obec je povinna zabezpečit kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu. Zápis se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok a o jeho obsahu rozhoduje obec.

Nahlížet do kroniky může každý ve vymezené době na obecním úřadě. Pokud je nahlížení umožněno do ručně psané kroniky nebo tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, dohlíží kronikář. Občan obce starší 18 let i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu kronikářského zápisu. Obec na základě předložených návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.

Alba