Skip to main content

Archiv do roku 2018

Výroční valná hromada 2018

12.ledna 2018 proběhla v prostorách hasičské zbrojnice Výroční valná hromada našeho sboru.Na rozdíl od předchozích let, jsme se rozhodli snížit razantně náklady na tuto akci a tak se celé občerstvení odehrálo v režii členek a členů našeho sboru, za což jim patří velký dík. Další úsporou pak bylo, že jsme nemusili platit  za pronájem sálu. Valnou hromadu zahájil starosta Petr Jelínek, který jí i nadále řídil. Po přednesených zprávách o činnosti jednotky (Tomáš Votava), činnosti Mladých hasičů (Markéta Chalupová), činnosti sboru jako takového (Petr Jelínek) a finanční zprávě (Monika Burgrová) představil Pavel Horník nově pořízenou výzbroj, na kterou si naše jednotka vydělala při požárních asistencích. Dále pak proběhla volba vedoucího Kontrolní a revizní rady. Vedoucím byl zvolen Hugo Laitner. Po volbě následovalo ocenění členů sboru. Za dlouholetou činnost dostal stužku Ladislav Sochna a Čestné uznání za obětavou práci s mládeží Markéta Chalupová. Na závěr oficiální části proběhlo předání upomínkového předmětu pro starostu obce ing Vladimíra Drába jako poděkování za jeho přínos při pořízení nové CAS 30 T7. Pak už jako vždy následovalo výborné občerstvení a volná diskuze.

 Text: Hugo Laitner

Foto: Pavel Stádník

První brigáda malých hasičů na novém tréninkovém hřišti dne 12.10.2017

Foto: Pavel Stádník

Návštěva oslav 730let obce Hřebeč

20.června vyrazili zástupci našeho sboru na návštěvu kolegů ze Hřebče. Tam v rámci oslav 730 let obce Hřebeč proběhlo slavností požehnání obcenímu praporu, zvonu a hlavně jejich novému zásahovému vozidlu. Novou zásahovou cisternou je CAS 40 Mercedes-Benz Buffalo. Tímto jim ještě jednou přejeme ať jim dlouhá léta dobře slouží.

TEXT: Hugo Laitner FOTO:Tomáš Votava

Výroční valná hromada SDH Braškov za rok 2014

16.ledna 2015 se od 16 hod. konala Výroční valná hromada našeho SDH. Poprvé proběhla na sále restaurace "U Chalupů". Jelikož rok 2015 je rokem volebním, byly součástí VVH i volby nového výboru. VVH zahájil starosta SDH Braškov p.Jelínek. Po té co přivítal starostu obce ing.Drába, starostu obce Kyšice p.Škacha, velitele stanice HZS Kladno mjr.Strádala, starostu OSH Kladno p.Zusku a zástupce SDH Hřebeč, tak zhodnotil činnost sboru a jeho spolupráci s vedením obce. Dále následovala zpráva o činnosti mladých hasičů , kterou přednesla pí. Chalupová. Zprávu o činnosti jednotky přečetl p.Votava a nakonec zprávu o finančním hospodaření opět pí.Chalupová. Čtení zpráv bylo doplněno promítáním fotografií, o které se postarali pánové Holer a Laitner. Po té bylo dáno slovo hostům. Před  přestávkou na občerstvení došlo ke jmenování starosty obce ing.Vladimíra Drába čestným členem SDH Braškov a byla mu předána historická helma. Po občerstvení proběhly volby nového výboru. Z navržených kandidátů na náměstky starosty se kandidatury vzdal p.Laitner. Staronový výbor byl pak členskou základnou zvolen v sestavě: starosta SDH - Petr Jelínek, místostarostka - Milena Horníková, velitel SDH - Tomáš Votava, ved.mladých hasičů Markéta Chalupová. Dále byla zvolena kontrolní a revizní komise v sestavě: předseda - Miroslav Kankrlík, členové - Petra Laitnerová a Karolína Holerová. Po volbách se ještě přihlásil o slovo zástupce SDH Hřebeč a současně předseda okresní rady mládeže pan Jan Šilhán  a zhodnotil činnost jak mladých hasičů našeho sboru tak i celého okresu. Po té následovala volná zábava. která končila až po půlnoci.

TEXT: Hugo Laitner FOTO:Pavel Stádník

Doplnění výstroje a výzbroje výjezdové jednotky

V letošním roce jsme získali dotaci z Středočeského fondu dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt nazvaný:" Doplnění a obnova zásahové výstroje a výzbroje". Z tohoto fondu jsme obdrželi dotaci ve výši 195 tis.Kč se spoluúčastí 5%. V rámci tohoto projektu byly nakoupena následující výstroj, prostředky osobní ochrany a technické prostředky požární ochrany: 

TEXT: Hugo Laitner FOTO:Hynek Holer

 

Kyšice - Jarní setkání na návsi 2014

Již po páté jsme letos jeli ukázat naší techniku na "Jarní setkání na návsi", pořádané OU Kyšice. Letošní rok jsme statickou ukázku rozšířili o požární útok našich mladých hasičů. Po té co sklidili velký potlesk za úspěšně uhašený hořící koš, tak půjčili  proudnice ostatním dětem, aby si pod jejich dozorem vyzkoušely, jaké to je stříkat proudem "C". Slunečné počasí jim umožnilo nejenom pokropit zeleň, ale i sebe. 

TEXT: Hugo Laitner FOTO:Hynek Holer

Hasičská zábava

Po několika letech se konal v nově zrekonstruovaném hostinci U Chalupů velikonoční hasičský bál. K tanci i poslechu výborně zahrála kapela "EŇO ŇÚŇO", mluvčím večera byl Tomáš Votava.

Díky sponzorům proběhlo i slosování vstupenek, celkem bylo k dispozici více než 140 cen.

Mezi hlavní sponzory patřili:

  • ČNES a.s. a AUTODRÃB spol.s r.o. - Naďa Drábová
  • KARTEX s.r.o. - Michal Havlík
  • RYOR a.s. - Marie Šavelová
  • KONPRAX s.r.o. - Mudr. Ilona Konečná
  • ADKOM s.r.o. - Ing. Vladimír Chalupa
  • VALDEKER s.r.o. - Ing. Petr Vacek
  • prodejna Valdek - Nguyen Ngoc Mihn
  • Restaurace Pod hvězdičkami - Miroslava Karlíková
  • Obecní úřad Kyšice - Ing. Jaroslava Hnyková

Všem sponzorům děkujeme za podporu.

 

TEXT: Vladimír Chalupa FOTO: Vladimír Chalupa, Jiří Sochna  PLAKÃT: Hynek Holer

Kyšice - Jarní setkání na návsi

Od roku 2010 se pravidelně zúčastňujeme s ukázkou naší techniky na Jarním setkání na návsi pořádané OU Kyšice. Letošní rok byl věnován rekonstrukci rybníka. Zatímco starší občané poslouchali pěvecký sbor, děti oblehli naší techniku. Opět se "ujal" přetlakový ventilátor. Po té jsme postavili monitor z rozprašovací proudnicí a nechali ho dětem napospas. Teplé počasí jim umožnilo se krásně osvěžit. 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Gabriela Hylasová

Příprava stadionu na Plamen 2013

V loňském roce jsme přislíbili OSH Kladno uspořádat jarní kolo okresní hry Plamen na Stadionu Jaroslava Valeše. Po domluvě s vedením Sokola Braškov byly již v zimě zahájeny přípravné práce spočívající v likvidaci suchých a nebezpečných větví na stromech lemujících stadion. Po prořezání jsme společně s fotbalisty jednu mrazivou sobotu větve, co nešli použít na otop, spálili.

 

TEXT a FOTO: Hugo Laitner 

Oslavy 130.let SDH Lhota

22.9.2012 - dne kdy se v Lhotě oslavovalo 130.let od založení sboru dobrovolných hasičů.Byli jsme jako sbor pozváni a tak jsme se zúčastnili pěkně provedených statických i dynamických ukázek. Do těch statických jsme přispěli naší Tatrou T-138. Velmi pěkná byla ukázka požárního útoku družstva mladých hasičů a dále pak ukázka správného a nesprávného hašení hořícího oleje. Počasí také přálo a tak nezbývá tímto než kolegům ze Lhoty pogratulovat k povedenému dni věnovanému dobrovolné hasičině.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

 

Příprava hranice na čarodejnice

Letos jsme přípravu hranice provedli  29.dubna, po dvou dnech požární asistence při 3.Středočeských pivních slavnostech na letišti Velká Dobrá. Kromě samotné hranice jsme stejně jako loni ještě připravili i dřevo na malý ohýnek a špalek pro pečení buřtů. Se stavbou hranice a úklidem před čarodějnicemi letos pomáhali i naši malí hasiči, kteří nám donesli svou čarodějnici k upálení.V den čarodejnic  letišti, jsme ještě dovezli vybavení pro výčep a postavili stanový přístřešek pro kapelu.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Technická pomoc - kácení vrby U skalky

30.11. jsme vyrazili ořezat větve a pokácet vrbu U skalky. Vrba zasahovala již přes celou ulici a v případě silného větru ohrožovala i sousedící rodinný dům. Na pomoc jsme si vypůjčili montážní plošinu od SDH Králův Dvůr. Rozřezané dřevo jsme navozili k uskladnění a použijeme ho pro topení v hasičárně. 

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Hasiči pomáhají

V neděli 27.11.2011 pomáhali někteří naši členové organizačně zajistit rozsvícení vánočního stromu na Braškově. Pomoc spočívala zejména v přípravě stánků s občerstvením, zajištění přívodu el. energie a samozřejmě zajištění bezpečného provozu na blízkých komunikacích.

Více o rozsvícení stromku ZDE.

TEXT: Hugo Laitner 

 

Kulaté výročí

V listopadu oslavil náš dlouholetý člen pan Václav Hytych kulaté životní jubileum - 80 let. Mezi gratulanty samozřejmě nemohli hasiči chybět a proto v hojném počtu přišly oslavenci poblahopřát.

Za všechny členy SDH poblahopřáli zdraví, štěstí a mnoho energie do následujících let.

TEXT: Vladimír Chalupa FOTO: archiv SDH Braškov 

 

Noví rozhodčí v požárním sportu

O víkendu 11-12.11.2011 absolvovali naši členové H. Laitner a V. Chalupa školení a následné zkoušky na rozhodčí v požárním sportu.

Školení organizovalo OSH Kladno v Roztokách u Křivoklátu, zkoušky pro sport dospělých i pro sport mládeže provedli zástupci HZS Kladno a OSH Rakovník.

Celkově se školení účastnilo více než 20 kolegů z okresu Kladno.

TEXT: Vladimír Chalupa 

 

Technická pomoc při výlovu rybníka

4.listopadu jsme na žádost starostky obce Kyšice, přijeli s CAS 32 T-138 na výlov rybníka. Naše pomoc spočívala v naplnění kádí vodu a umytí jak rybářské loďky tak rybářů samotných. Odměnou nám pak bylo pár pěkných kapříků.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

 

Technická pomoc obcím v září a říjnu

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí vedení VVN v okolí naší obce i obce Velká Dobrá, kde máme uzavřenou "Smlouvu o vzájemné pomoci na úseku požární ochrany", provedla naše jednotka s technikou CAS32 T-138, několikrát kropení komunikací, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dále pak v naší obci došlo k havárii na stavidle rybníku Braškov. Zde naši členové ve nejdříve nouzově provedli ucpání odtoku, aby nedošlo k vypuštění rybníka a za několik dnů po zhotovení potřebných prken, pak finální opravu stavidla. 

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Zbirožské hasičské tatrování

Při výletě našeho oddílu MH do Expozice požární ochrany ve Zbirohu jsme dostali pozvání na 1.ročník akce nazvané "Zbirožské hasičské tatrování" a tak jsme 10.září na tuto akci vyrazili. Naše "stoosmatřicítka" tu byla jediným exemplářem této typové řady a její vzhled a stav zaujal mnoho návštěvníků z řad hasičů i veřejnosti. O této akci se dozvíte více na www.pozary.cz 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Vladimír Chalupa

 

Slavnostní otevření in-line dráhy na Háji

28.6.2011 proběhlo v naší obci slavnostní otevření in-ine dráhy. Členové našeho SDH samozřejmě u takové akce nechyběli a to jak dospělí tak i oddíl mladých hasičů.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Vladimír Chalupa

 

Oslavy 130. let SDH T. G. Masaryka Lány

V Lánech slaví letos dobrovolní hasiči 130. let od svého založení. U příležitosti tohoto jubilea připravili velkolepou přehlídku techniky i různých dynamických ukázek. I náš SDH dostal pozvánku, abychom přijeli s naší TATROU T-138, která je zatím u nás i v okolních okresech jedinou funkční. Celá akce byla velice dobře připravená a našim zástupcům pak velice chutnal antilopí guláš. Za účast jsme obdrželi od starosty SDH Lány děkovný diplom. Více o této ojedinělé akci která se konala 25. června 2011 se dozvíte ZDE.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava, Jiří Sochna

 

Dětské dny

Letos jsme se aktivně účastnili celkem tří dětských dnů. Na Braškově a na Velké Dobré se mimo ukázek techniky předvedl i náš oddíl mladých hasičů. Jako ukázku si zvolili požární útok. Při obou ukázkách se jim velice pěkně povedl. Na posledním ve Družci jsme předvedli techniku a protože bylo velice pěkně tak jsme přítomné děti kropili z CAS.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Vladimír Chalupa

 

Úklid Čertovky po čarodejnicích

V neděli 1.května od 10.hodin jsme provedli úklid Čertovky po čarodejnicích.Posbíraný odpad jsme roztřídili do pytlů na sklo a plasty. Do přistavené popelnice pak přišel ostatní odpad. Sbalili a složili jsme přístavek,stoly, lavice a vše naložili do PV3S. Po zabezpečení doutnajícího ohniště jsme Čertovku opustili.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Příprava hranice na čarodejnice

Letos jsme museli přípravu hranice provést již 27.dubna, protože 29.dubna provádí naše jednotka požární asistenci při 2.Středočeských pivních slavnostech na letišti Velká Dobrá. Kromě samotné hranice jsme ještě připravili i dřevo na malý ohýnek pro pečení buřtů. Hranici ještě chybí čarodejnice, kterou připraví naši malí hasiči při své pravidelné čtvrteční schůzce. V sobotu  odpoledne po vystřídání druhým družstvem na letišti, jsme ještě dovezli lavice a stoly pro výčep a postavili stanový přístřešek.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Hugo Laitner, Miroslav Kankrlík

 

Sportovní pondělky

Pro zvýšení fyzické kondice našich členů, jsme se rozhodli k pravidelnému sportování na místním hřišti za hasičskou zbrojnicí. Po dlouhém vybírání typu sportu zvítězil nohejbal. První zápasy jsme rozehráli v pondělí 11.4.2011. Účast byla napoprvé hojná. Vytvořili jsme tři čtyřčlenná družstva a hráli stylem každý s každým. Pokud nebude vyloženě deštivo, tak se tu takhle budem scházet každé pondělí od 18. do 20 hod.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Stěhování obecní knihovny

Naše obec získala od Středočeského kraje dotaci na rekonstrukci knihovny. Před zahájením stavebních prací bylo nutno přestěhovat veškeré knihy a vybavení do prostor zasedací místnosti a po dokončení úprav zase zpět. Několik členů našeho sboru se činnosti aktivně ujalo a i mladí hasiči přiložili pilně ruku k dílu. Paní Věra Přibylová nám všem poděkovala a donesla pro děti sladkosti, nám starším pak lahev sektu. 

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Náčelnická "DEVADESÃTKA"

V sobotu 19. června proběhla v naší hasičárně oslava 90. narozenin našeho nejstaršího člena, bývalého dlouholetého starosty a velitele pana Jaroše Tomáše. Kromě gratulantů z řad SDH přišlo jubilantovi blahopřát mnoho známých i zástupci obce s velikým dárkovým košem. Naši mladí hasiči mu poblahopřáli svým pokřikem. Oslava byla velice vydařená a spokojen byl jak oslavenec tak všichni zúčastnění.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Vladimír Chalupa

 

Kyšice - slavnostní předávání znaku a praporu

Od roku 2009 zajišťuje naše jednotka na základě smlouvy mezi naší obcí a obcí Kyšice výjezdy i do katastru Kyšic. A tak když Kyšice 23.5.2010 slavnostně přebíraly znak a prapor, byly jsme požádáni o přistavení techniky. Akce proběhla za pěkného počasí a velkého zájmu dětí i dospělých.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

 

Bahna na Peklově

O víkendu 14-16.5 proběhla skvělá akce pro milovníky historické vojenské techniky "Bahna Peklov 2010". Bohužel v sobotu 15.5. se u nás konala odborná příprava velitelů a strojníků JPO V, a tak jsme se vyrazili jen podívat. Požární asistenci a zajišťovali po dobu celé akce kolegové ze Žiliny. Před odjezdem jsme jim doplnili vodu, kterou používali na umytí zablácené techniky s dynamických ukázek. Asi největší atrakcí byl tank T-55 řízený p. Drábem. Skvělou akci kazilo snad jen deštivé a chladné počasí.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Miroslav Kankrlík

 

Čarodějnice 2010

Jak již se stalo v naší obci pěknou tradicí tak i letos proběhlo 30.dubna pálení čarodějnic na Čertovce. Den předem jsme jeli na dřevo a připravili hranici. Oddíl mladých hasičů pak vyrobil nádhernou čarodějnici, která pak byla na hranici upálena. Současně uspořádali soutěž o nejhezčí masku. Pan V.Dráb pak přistavil u dětí tak oblíbené BVP a hlavně svůj nejnovější kousek ve sbírce - protiletadlový kanón S-60, který byl v obležení snad celý večer. 1.května jsme pak zajeli odvézt odpadky a uklidit ohniště.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: archiv SDH Braškov

 

Dotankování PHM

Po opravách a údržbě techniky zajeli strojníci v neděli 18.4.2010 dotankovat oba zásahové automobily k čerpací stanici Robin Oil v Unhošti. Současně s tím byli provedeny pravidelné kondiční jízdy.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

 

 

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Opravy CAS 32 TATRA 138

Na naší Tatře jsme byli nuceni přistoupit k několika opravám. První proběhla u fy.Autodráb kde došlo k výměně setrvačníku s ozubením pro startér a výměna oleje. Druhá, mnohem náročnější právě probíhá ve Svinařově, kde nám opravují přídavnou převodovku. Aby se mohla převodovka opravit bylo nutno demontovat nástavbu. S tím nám pomohl jeřáb HZS Kladno a pan Bezděk z JSDH Unhošť coby "vazač profesionál". Do 15.4. by se měla tatra vráti zpět opravená.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Petr Jelínek

 

Opravy CAS K25 LIAZ

V průběhu února a března jsme vyměnili anténu pro vozidlovou radiostanici. Nyní je již jak fonie tak i posílání kódů při výjezdu bez problémů. Dále byla vyměněna spojovací tyč řízení a nainstalovány nové magnetické spínače na rolety nástavby se signalizací na panelu řidiče. Tím by mělo být zajištěno, že rolety již nezůstanou při jízdě otevřené bez vědomí strojníka. Jako zatím poslední jsme zakoupili novou vysokotlakou proudnici (stávající se již nedala opravit) a motorovou pilu HUSQVARNA. Stávající STIHL-ka se přemístila do výbavy T-138.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Revitalizace návsí

31.3.2010 proběhlo na Braškově u rybníka slavnostní ukončení akce Revitalizace návsí. Akce se zúčastnil i hejtman kraje Mudr.Rath, který společně se starostou obce ing.Drábem vedli dětem z MŠ ruce při přestřižení pásky. Pak následovaly krátké projevy obou představitelů a slavnostní raut s promítáním fotek z průběhu akce. Členové naší jednotky pomáhali při dovozu a rozdávání knihy „Braškov,Valdek a Toskánka očima svých kronikářů“ vydané u této příležitosti. O celé akci psal i Kladenský deník.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Napsali o nás ...

V Kladenském deníku vyšel o našem sboru článek v seriálu "Lidé sv. Floriána". Článek v el. podobě najdete zde.

 

100.let SDH Králův Dvůr

V sobotu 19.září se konaly oslavy 100.let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Králově Dvoře. Protože jako součást oslav  uspořádali pořadatelé výstavu hasičské techniky, byly jsme požádáni účast na výstavě s naší CAS 32 T-138, neboť tento typ není v našem regionu příliš zastoupen, ba dovolujeme si tvrdit že v rámci okresů Beroun a Kladno je určitě v provozuschopné stavu jen jedna a to ta naše. Jak je vidět z fotogalerie byla přítomna jak historická tak i moderní technika používaná jednotkami požární ochrany. Akce proběhla za krásného počasí a vyvrcholením byla tzv."spanilá jízda" městem.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

 

 

Napsali o nás ...

V Kladenském deníku se objevili hned dva články, ve kterých je zmínka o našem sboru. První je ze závodů ve Hřebči - odkaz zde. Druhý článek je o akci "Osud přeje připraveným" pořádanou MěÚ Unhošť pro děti ze základní školy, kam dochází i většina našich školáků. Odkaz na článek najdete zde 

Technická pomoc obcím v srpnu a září

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí návsi na Valdeku a opravou silnice, provedla naše jednotka s technikou CAS32 T-138, několikrát kropení této komunikace, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dále pak na základě "Smlouvy o vzájemné pomoci na úseku požární ochrany" uzavřené mezi naší obcí a obcí Kyšice, vyjela jednotka se stejnou technikou provést zalití stromků a pokropení travnatých ploch do obce Kyšice

Kropení silnic na Valdeku...

 

...a zalévání zeleně v Kyšicích

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

 

 

Zkouška pěnové proudnice

Dlouho nám ve sklepě ležela stará pěnová proudnice. Je pravda, že na první pohled by si mohl člověk myslet, že jde spíše o vybavení dělostřeleckého oddílu. Ale ne opravdu je to hasičská pěnová proudnice na těžkou pěnu, vyrobená někdy v 60.letech minulého století. Její hlavní výhodou je vestavěný přiměšovač, takže není třeba při instalaci na lafetu tvořit pěnu přímo na čerpadle. Po repasi, kterou provedl Pavel Horník, jsme vyjeli tuto nádhernou věcičku vyzkoušet. Funguje bezvadně a tak bude natrvalo zařazena do výzbroje CAS 32 T-148.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Miroslav Kankrlík

 

 

Dětský den

V rámci programu oslav Dne dětí, předvedla naše jednotka uhašení makety domku. Ukázka se velice líbila škoda jen, že ten den bylo velmi ošklivé počasí - zataženo a déšť. Na ukázku vyjela technika CAS K25 LIAZ101 v obsazení 1+2 a na likvidaci požáru byl použit vysokotlaký proud.