Zavádění zákazu vjezdu pro tranzit kamionů přes obce pokračuje


Naše pětileté úsilí s cílem vytlačení tranzitní dopravy z obce dostává novou naději. Během písemné komunikace s Ministerstvem životního prostředí při jeho „Programu zlepšování kvality ovzduší ve Středočeském kraji“ se nám podařilo prokázat, že všechna opatření kromě jediného – AB8, doporučená tímto programem,  jsme již naplnili a přesto je kvalita ovzduší stále nevyhovující. Opatření AB8 „Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu“ je cílem našeho  úsilí při jednání se všemi dotčenými úřady. To znamená, že jde jednoznačně právě o  negativní vliv kamionové dopravy.
S cílem stanovit jednoznačnou metodiku pro žádosti obcí k zákazu vjezdu kamionů do obcí svolal proto Ředitel odboru ochrany ovzduší na MŽP poradu všech dotčených úřadů a obce Braškov, která byla vybrána pro tento pilotní záměr. Na poradě 5.12. 2017 byli tedy přítomni zástupci Krajského úřadu, Krajské správy a údržby silnic, Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Krajského ředitelství policie, Magistrátu města Kladna a obce Braškov.
Přestože jsem využil úvodní slovo a uvedl jsem všechny naše reálné návrhy na řešení a vyjmenoval překážky a průtahy úřadů během našeho několikaletého úsilí, podporu jsem zaznamenal pouze u zástupce Ministerstva životního prostředí. Obstrukce některých úřadů proti našim návrhům vycházely dokonce z údajného ucpávání dálničních tahů !! Proto údajně potřebují využívat nevyhovující silnice II. a III. tříd přes obce ! Přítomný zástupce Krajské správy nebyl vůbec informován o stavu několikaletého vzájemného jednání ani o naší podané žádosti. Na upozornění na zmatečné dopravní značení kolem obce Braškov nebyl schopen odpovědět. Fotodokumentace tohoto současného značení byla poskytnuta MŽP.
Přesto věříme, že se konečně podaří do řešení tohoto závažného problému vnést dlouho očekávaný řád. Obce přece nemohou za to, že se při masivní výstavbě průmyslových a skladových zón měst zapomíná na vybudování nové dopravní infrastruktury, která umožní nejkratší připojení na dálniční síť. Do doby vybudování obchvatu Kladna z D6 na D7, na který bude napojena kladenská průmyslová zóna, navrhujeme od samého začátku a v souladu s novelou zákona o pozemních komunikacích spojení na D6 a D0 (pražský okruh) po silnici I.třídy I/61 přes jedinou obec – Přítočno. Z okruhu D0 pak není problém odbočit na ostatní dálniční tahy D1,D4, D5, D7,atd. Zmíněný záměr obchvatu Kladna je však teprve ve stavu projektové přípravy.
Doufáme, že se Ministerstvo životního prostředí zhostí svého úkolu v době co nejkratší, abychom se po letech konečně dočkali spravedlivého řešení tohoto závažného problému.
Ing. Jiří Kolrusz
Komise životního prostředí.