Vytápění tuhými palivy jen za zpřísněných podmínek.

Pro neplnění limitů toxických látek v ovzduší přijel na inspekci do České republiky evropský komisař pro životní prostředí pan Karmenu Vella na začátku listopadu tohoto roku. ČR patří totiž v tomto směru mezi devět nejproblematičtějších zemí EU. Tři z nich , Česko, Slovensko a Španělsko, však dostaly podmíněný čas na zlepšení do roku 2020. Zbývající šest zemí se bude zpovídat na jaře 2019 soudnímu dvoru EU. Ministr Brabec musel k dodržování limitů slíbit konkrétní opatření. Výměnu nevyhovujících kotlů s využitím tzv. kotlíkových dotací, zpřísnění podmínek provozu stávajících kotlů a tvrdší akce proti rozšířenému nešvaru, kdy se z dieselových motorů demontují filtry pevných částic. Používání starších kotlů vyrobených před rokem 2000 tzv. 1. a 2. Emisní třídy má být od roku 2022 zakázáno.

Normy z roku 2005 pro obsah toxických látek v ovzduší se dosud podle oficiálních vládních dokumentů nedaří plnit hned v několika parametrech. To má přímý dopad na zdraví obyvatel, jejichž věk dožití se zkracuje v průměru o devět měsíců. Z oněch parametrů jsou nejagresivnější dva s karcinogenními účinky. Benzo(a)pyrén uhlovodík vznikající zejména nedokonalým spalováním fosilních (tuhých) paliv. Druhým jsou prachové částice, zejména mikroskopické frakce, které pronikají až do krevního oběhu. Bylo prokázáno, že za nepříznivých klimatických podmínek v topné sezóně stačí jen několik zanedbaných topenišť zničit ovzduší v celém venkovském sídle.

Odborníci z oboru vytápění potvrzují, že pokud je celý systém vytápění tuhými palivy v pořádku, může komín kouřit nejvýše do půl hodiny po zátopu, což je doba potřebná ke stabilizaci podmínek hoření. Pokud komín kouří déle, svědčí to jednoznačně o zanedbání systému. Zaprvé zanesený nebo nevhodný komín z hlediska rozměrů, konstrukce, nebo umístění. Zadruhé zanesený nebo nevhodný kotel pro dané palivo, nebo nadbytečný výkon. Zatřetí nevhodné nebo vlhké palivo v rozporu s doporučením výrobce kotle.

Komín musí mít samostatné průduchy s dostatečným průřezem pro každý zdroj a dostatečnou výšku (i vzhledem k hřebenu střechy) pro správný tah. Kotel zanesený na svých teplosměnných plochách má sníženou účinnost, zhoršený tah a hrozí nebezpečí havárie a požáru při vzplanutí tohoto nánosu. Jednou z příčin zanášení je příliš velký výkon kotle, který se musí škrtit. Nevhodné palivo v rozporu s doporučením výrobce je velmi častým nešvarem. Například ocelové násypné kotle na uhlí jsou nevhodné pro spalování dřeva. Právě dřevo a dřevěné brikety jsou ale vyhledávaným palivem pro výhodnou cenu. Avšak pro ekonomický, ekologický a bezpečný provoz při spalování dřeva je nutno zajistit nezbytné podmínky. Kromě vhodného kotle a komína je bezpodmínečně nutné používat pouze dřevo suché. Ve stavu štípaném je nutno skladovat minimálně 2 roky a to venku přikryté, nebo v dokonale provětrávaném dřevníku. Proto je nutno zajistit skladovací prostor pro dvouletou zásobu ! Pokud není tato podmínka dodržena, ohrožujete ostatní obyvatele nebezpečným kouřem. Kromě toho přicházíte o značnou část využitelné energie, která je spotřebována na odpaření vody a riskujete vzplanutí komína nebo havárii kotle po zahoření vrstvy sazí a dehtu včetně nebezpečí požáru.

Rádi bychom věřili tomu, že všichni vědí, co se nesmí spalovat. Snad jen bezohledný cynik by do kotle přikládal plastové a nápojové obaly, dřevotřísku, lakované dřevo, pryž, celobarevné letáky, zbytky barev či olejů atp. Dnes snad každý ví, že by to vedlo ke vzniku těch nejnebezpečnějších karcinogenních látek v ovzduší. Dioxynů, těžkých kovů, sloučenin chloru, CO, NO2, PM10 a dalších. Nezapomínejme, že právě jen uživatelé kotlů na tuhá paliva k tomu mají příležitost.

Těmto případům má předejít novelizovaná legislativa. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Stanovuje povinnost kontroly technického stavu kotlů o výkonu 10 kW a větších odborně způsobilou osobou. První kontrola musela proběhnout do31.12.2016. Další povinné kontroly vždy po 2 letech, tedy aktuálně do 31.12.2018 !! Kromě této revizní zprávy musí majitel doložit i revizní zprávu způsobilosti komína. Nutno ještě dodat, že pojištění domu proti požáru je v případě absence těchto revizních zpráv neplatné.

Pokud bude zjištěno ohrožování čistoty ovzduší v obci, bude pořízena fotodokumentace kouře a majitel bude písemně upozorněn na dodržování předpisů s tím, že pokud nedojde ke zlepšení, bude vyzván k umožnění přístupu kontroly úředních osob do nemovitosti, odběru vzorků popela pro laboratoř,  k předložení obou revizních zpráv a prokázání třídění plastů v obecním odpadovém hospodářství. Tento postup je v souladu s § 17 odstavce 2 zákona o ochraně ovzduší.

Doufáme, že si provozovatelé topenišť uvědomí spoluzodpovědnost za zdraví obyvatel a nebude nutno řešit tyto případy včetně sankcí.

Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí.