Vytápění tuhými palivy a zákon o ochraně ovzduší

Stejně jako každý rok v topné sezóně, upozorňujeme i letos na nutnost dodržování Zákona o ochraně ovzduší a pravidel občanského soužití. Podle Ministerstva životního prostředí jsou stará lokální topeniště zdrojem až 90 % rakovinotvorného benzoapyrénu a nejméně 50 % zdrojem emisí prachových částic. Proto se jedná o nejzásadnější opatření ke zlepšení ovzduší v kraji. V kraji je stále kolem 40 tisíc kotlů na pevná paliva (uhlí a dřevo) s ručním přikládáním, které je třeba vyměnit. Jsou to převážně kotle 1. a 2. Emisní třídy vyrobené před rokem 2000. Jejich provoz po termínu září 2022 bude zakázán. Tento termín zákazu byl schválen již v roce 2012.
Snadná dostupnost palivového dřeva, způsobená suchými roky a kůrovcovou kalamitou, stále svádí k vytápění rodinných domků dřevem. Od roku 2022 to však bude možné jen v nových kotlech 3. Emisní třídy. Takové kotle se na trhu již objevují. Problém obtížné regulace výkonu kotlů na dřevo lze řešit adaptací vodních akumulačních nádrží. Další nutnou podmínkou pro vyhovující emise je samozřejmě suché dřevo, které je nutno sušit v naštípaném stavu v provětrávaném přístřešku, či dřevníku minimálně 2 roky !
Všichni bez rozdílu máme právo na čistý vzduch a po novele zmiňovaného zákona č. 201/2012 Sb. je konečně vyjasněn postup, jak toto právo uplatnit v praxi :
Slušné lidi stačí jednou upozornit, že špatným topením porušují zákon“, říká ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec. Někdy stačí upozornění sousedů, jindy až doporučený dopis s modrým pruhem od obecního úřadu. V dopisu je majitel vyzván k nápravě stavu, případně následnému umožnění kontroly stavu kotle, paliva a komína, odběru vzorků popela, stěru ze spalinových cest a předložení revizních zprávy kotle jedenkrát za 2 roky (počínaje 1.1.2017) a kontrole spalinové cesty (nejen komína) jedenkrát za rok odborně způsobilou osobou. Musí to být osoby uvedené v elektronické databázi. Kromě toho bude prověřena i účast na třídění plastů v obecním odpadovém hospodářství. Doufáme, že si provozovatelé takových topenišť uvědomí spoluodpovědnost za hazard se zdravím obyvatel a nebude nutno řešit tyto případy včetně sankcí.
Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí.

ilustrační