Tříděním odpadu ušetříme

Ze všech složek komunálního odpadu – tříděného, bioodpadu, velkoobjemového a směsného – tvoří největší podíl 68% – právě odpad směsný (zbytkový netříděný). Vzhledem k tomu, že dotřiďovacích linek je jen mizivé množství, ukládá se stále tedy drtivá většina komunálního odpadu včetně nebezpečného na skládky v přírodě.  Proto je nutno zásadně zlepšit úroveň třídění a také lépe hospodařit s bioodpadem, který rovněž do popelnic nepatří.  Jsme přesvědčeni, že pro posílení snahy občanů ke třídění jsou rozhodující zejména tato dvě hlediska :

v  Motivace ke třídění 

v  Vzdálenost k odkládacímu místu 

Pro motivaci ke třídění někomu stačí jen vrozený smysl pro pořádek a dobrý pocit z šetření přírody. Na druhé straně je asi pro většinu rozhodující finanční hledisko. Proto jsme vloni v červnovém vydání Braškovských novin zveřejnili názorný návod k úsporám nejen rodinných, ale i obecních výdajů. Z uvedené tabulky je zřejmé, že úspory jsou přímo závislé na úrovni třídění. Po aktualizaci místních poplatků za odpady pro rok 2015 například roční náklady na odpady pro dům obydlený 4 osobami mohou být :

  •  3 280 Kč při nevyhovující úrovni třídění (červená známka)
  •   2 900 Kč při průměrné úrovni (zelená známka)
  •  2 540 Kč při dobré úrovni (žlutá známka)
  •  1 630 Kč při výborné úrovni (bílá známka)                                                     

Pro srovnání nutno ještě dodat, že v případě přechodu ze stávajícího obecního systému na jednotný zákonný poplatek (na osobu a rok) 1000 Kč, by tyto roční náklady na dům se čtyřmi obyvateli činily 4 000 Kč                 
Dále je z tabulky zřejmé, že při výborné úrovni třídění bohatě stačí svoz popelnic pro směsný odpad nejvýše 6x za rok, to znamená 390,-Kč za 6 bílých známek pro jednorázový svoz. V zimní sezóně nelze totiž svážet bioodpad. Naproti tomu červená známka pro týdenní svoz při nevyhovující úrovni stojí 1840,-Kč. Proto je při kvalitnějším třídění snadné pronajmout třeba  velkou hnědou bionádobu za 920,-Kč na rok a ještě ušetříme. Ta pojme při čtrnáctidenním svozu nejen bioodpad z kuchyně, ale i z běžně velké zahrady včetně posečené trávy. Barevné známky pro směsný (netříděný) odpad budou v příštích letech dále zdražovat, protože v roce 2023 skončí skládkování odpadů v přírodě.
Vzdálenost k odkládacímu místu hraje významnou roli, jak potvrzují naše i zahraniční zkušenosti. Lidé jsou totiž od přírody pohodlní a odmítají s odpady chodit příliš daleko. Nejen v západní Evropě se proto nejlépe osvědčil systém svozu tříděného komunálního odpadu v plastových pytlích přímo od domu. V některých zemích jsou již průsvitné pytle na tříděné druhy poskytovány zdarma s výjimkou pytle červené barvy na zbytkový směsný odpad. Červený pytel je však tak drahý, že lidé raději důsledně třídí. Hustší síť barevných kontejnerů je v některých městských sídelních útvarech stále potřebná i když neprospívá příliš vzhledu. Sběrné dvory mají přísné nároky nejen na vhodné umístění, ale i na inženýrské sítě, vybavení a obsluhu. Navíc nevýhodou jsou největší vzdálenosti pro občany. Náš obecní systém je tedy kombinací svozu odpadů od domu (plasty, papír, bioodpad v hnědé a zbytkový odpad v šedé nádobě, sběrných kontejnerů na 3 místech obce pro barevné a čiré sklo a jednoho sběrného místa naproti Stavimatu pro velkoobjemový odpad a kompostovatelný bioodpad. Termíny otevření sběrného místa jsou předem oznamovány, což je naprosto v souladu s platnou legislativou. Kovy a elektroodpad každou středu po domluvě s hasiči a nebezpečný odpad organizován mobilním svozem. 
Závěr             
S přihlédnutím k dosavadním zkušenostem a také poznatkům z regionálních i krajských školení se domníváme, že náš obecní systém se vyvíjí správným směrem. Především jsme dokázali udržet systém, který má motivační charakter. To znamená, že neakceptujeme nesmyslný jednotný poplatek na občana, ale nabízíme možnost úspor za zlepšení úsilí občanů o kvalitu třídění. Současně je náš systém v souladu s evropským trendem k ukončení skládkování
TEXT: ing.Jiří Kolrusz  Grafická úprava:Hugo Laitner