Směsný (netříděný) odpad bude od roku 2024 spalován.

Toto je jeden ze závěrů z Odborného semináře „Jak dál s odpadem“, konaného pro Středočeský kraj v Kladně dne 28.3.2019. Ukončení skládkování směsného odpadu a současně zahájení jeho energetického využívání v adaptovaném ZEVO v elektrárně Mělník je plánováno na rok 2024. Tuto investici zajišťuje ČEZ, který počítá s odstavením dvou zastaralých kotlů v uhelných elektrárnách. ZEVO je zkratka pro tzv. Zařízení pro energetické využití odpadu. Tato technologie je v západní Evropě používána již řadu let pro zbytkový komunální odpad, který nelze recyklovat k opětovnému využití. Jedná se o pokrokové technologie spalování, jejichž součástí jsou přísně kontrolované emise. Naopak skládky mají na přírodu a životní prostředí nekontrolovatelné negativní dopady.

Do tohoto termínu však v souladu s nutností zkvalitnění třídění a současně přípravou nového zákona o odpadech bude docházet k systematickému zdražování jak poplatku za skládkování, tak poplatku od občanů. V našem obecním výrazně motivačním systému to znamená zdražování barevných známek pro 14 denní a zejména týdenní svoz směsného ( tedy netříděného odpadu). Ani spalování odpadu však není zadarmo, vyjde na 1500 až 1700 Kč/t. Prodraží se též doprava do vzdálenějšího  Mělníka. Proti dalšímu nárůstu dopravy silniční protestuje již řada obcí. Proto se počítá převážně s dopravou po železnici. Vybudování tzv. Překládací stanice je optimální v blízkosti stávající skládky. V případě Kladenska jde o skládku Rynholec, v jejíž těsné blízkosti je naštěstí železniční trať.

Středočeský kraj má celkem 1100 obcí a v roce 2017 vyprodukoval celkem 4,4 mil. tun odpadu, avšak včetně stavebního.
Z toho skládkovaného komunálního směsného odpadu je 542 tis. tun
Z toho pro energetické využití spalováním 431 tis. tun (ZEVO)
296,6 kg/obyv. průměrné množství KO (komunál. odpadu) v r.2017
33 % KO se daří recyklovat (tříděný odpad)

Na Kladensku připadá na jednoho obyvatele 47 kg tříděného a 188 kg směsného odpadu (rok 2017).

Krajský úřad i ČEZ potřebují údajně záruky obcí a měst, že se budou na přípravě uvedených změn podílet. Zvláště ČEZ bude vyžadovat písemné smlouvy na dodávky oněch 431 tis. tun směsného odpadu jako paliva. Je však vyloučeno jednat se jmenovaným počtem 1100 obcí. Proto je údajně třeba, aby došlo buď ke sdružování obcí, nebo jednat pouze s ORP (obec s rozšířenou pravomocí). Ing. Petera  připravuje proto na  měsíc duben jednání se všemi zástupci  ORP středočeského kraje. Při této příležitosti požádal přítomné zástupce obcí o podporu.

Ing. Jiří Kolrusz, Komise životního prostředí.