Skip to main content

Obecní systém hospodaření s odpady

Způsob nakládání s odpady v obci se řídí Obecně závaznými vyhláškami (OZV) :

 • OZV č.3 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Braškov
 • OZV č.4 o stanovení místních poplatků za provoz systému shromažÄování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

V současné době jsou obě vyhlášky aktualizovány. V platnost vstoupí po schválení obecním zastupitelstvem na jarním zasedání.

Hlavní důraz je kladen na umožnění třídění všech složek komunálního odpadu, protože jen tříděný odpad je cennou  surovinou, kterou je možno dále využívat, recyklovat a zpracovávat. 

 • Plasty nebo papír jsou sváženy 1x měsíčně přímo od domů v pytlích s nalepenou známkou. Obojí je třeba zakoupit úřadě.
 • Objemný odpad (např. matrace, koberce, umývadla atp.), je možno 2x za rok odvést do přistavených kontejnerů na sběrném místě v obci naproti Stavimatu.
 • Kompostovatelný bioodpad (tráva, listí, rostinný odpad z kuchyně, slabší větve, popel ze spalování dřeva) je možno 2x za rok odvést do přistavených kontejnerů na sběrném místě v obci naproti Stavimatu. Kromě toho lz objednat na obecním úřadě hnědou bionádobu na kolečkách velikosti 120 nebo 240l. Svoz je prováděn od domu každých 14 dní. Kromě toho lze využívat nejlevnější způsob - zahradní kompostování.
 • Nebezpečný odpad (oleje, zbytky barev, úsporné žárovky, zářivky apod.) je svážen 1 -2x za rok po předchozím oznámení.
 • Elektroodpad (kromě žárovek, zářivek a bojlerů) je možno odevzdat každou středu mezi 18. a 19.hodinou v hasičské zbrojnici. Podrobnosti jsou uvedeny na webu obce Braškov.
 • Kovový odpad je možno odevzdávat rovněž místním hasičům během organizovaného sběru nebo po předchozí domluvě.
 • Zbytkový odpad, resp. směsný, který nelze vytřídit (smetí, plevel, zbytky jídla apod.) a dále pro popel ze spalování uhlí či koksu, patří do svozové nádoby (popelnice) 120l, svážené v různých intervalech podle druhu barevné známky. Známky je třeba zakoupit na obecním úřadě. Známka červená je pro týdenní svoz, zelená pro týdenní v zimě a 14denní v létě, žlutá pro 14 denní a nakonec bílá pro svoz jednorázový.
 • Stavební odpad řeší stavebník na vlastní náklady v souladu se stavebním povolením.

Tento systém má účinný motivační charakter, který umožní výrazně snížit výdaje domácnosti i obce. Je ověřeno, že při důsledném třídění odpadu, které je ostatně naší zákonnou povinností, není nutno pořizovat drahé známky barevné, jelikož lze vystačit jen s několika bílými známkami za rok, jejichž cena se nebude zvyšovat. Naproti tomu cena ostatních známek každoročně poroste zejména s rostoucími náklady  na skládkování.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2005

o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažÄování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rada obce Braškov odsouhlasila na své 4. schůzi dne 19. 1. 2015 následující poplatky za

likvidaci odpadů vznikajících na území obce Braškov pro r. 2015. Poplatky jsou vztaženy ke čl. č. 2, 3 a 4 vyhlášky č. 4/2005.

Pro rok 2015 byla odsouhlasena následující výše poplatků :

1/ Sběr zbytkového komunál. odpadu v nádobách (popelnicích)

Poplatek je vztažen k nemovitosti (č.p.)

a) Svoz 52 x za rok - červená známka - 1 840,- Kč

b) Svoz 38 x za rok - zelená známka   - 1 660,- Kč

c) Svoz 26 x za rok - žlutá známka      - 1 100,- Kč

d) Svoz jednorázový - bílá známka             - 65,- Kč

2/ Svoz plastů a papíru pytel a známka      - 10,- Kč

3/ Svoz objemného a bioodpadu

4/ Svoz nebezpečného odpadu

5/ Sběr kovového odpadu

Poplatky za položky 3 až 5, je vztažen na fyzickou osobu s trvalým pobytem a činí 100,- Kč

Poplatek vztažený na nemovitost bez trvalého pobytu 310,- Kč

Poznámka: 

na obecním úřadě je možno objednat nádoby na bioodpad

14 denní svoz (14x za sezónu: duben – říjen)

objem nádoby 140 l - 720,-- Kč

                       240 l - 920,-- Kč

TEXT: ing.Jiří Kolrusz  Grafická úprava: Hugo Laitner

Recyklujte s hasiči

Díky aktivitě braškovských hasičů mohou občané Braškova využít možnosti bezplatně nechat odvézt a zlikvidovat vysloužilé elektrospotřebiče.

Nefunkční spotřebiče je možné přivézt každou středu mezi 18 - 19 hod. do hasičské zbrojnice na Braškově.

O následný odvoz a ekologickou likvidaci a recyklaci se již postarají odborné společnosti ELEKTROWIN  a.s. a ASEKOL s.r.o., se kterými dobrovolní hasiči spolupracují.

Upozorňujeme všechny občany, že je nutné všechny spotřebiče osobně předat některému ze členů jednotky, v případě větších spotřebičů je možné se domluvit i na odvozu z vašeho domu. V tomto případě nás kontaktujte na e-mailu: hasici@braskov.cz nebo telefonicky přes obecní úřad.

CO PODLÉHÃ SBĚRU

Malý i velký domácí spotřebič – „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie.“ 

Zpětně odebraná elektrozařízení se na místech zpětného odběru dělí do čtyř sběrných a logistických skupin:

 1. chlazení
 2. velké spotřebiče
 3. bag (ostatní spotřebiče - malé)
 4. TV, monitory  

Do skupiny chlazení patří:

velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním technikem) s výjimkou splitových jednotek.

Do skupiny velké domácí spotřebiče patří:

pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, velká zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení, šroubování nebo odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, velké vrtačky a ostatní velké elektrické nástroje, kopírky bez cartridge apod.

Do skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče s rozměry menšími než 40x80x50 cm):

mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl a zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, DVD přehrávače, videorekordéry, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna bez cartridge, počítače, wi-fi zařízení, klasické telefonní přístroje apod. 

Do skupiny TV, monitory patří: 

​televize a monitory

 

DO ODBĚRU NEPATŘÃ: 

žárovky a zářivky; výbojky, bojlery, cartridge, hrací automaty, pouliční osvětlení.

Elektrozařízení ke zpětnému odebrání musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném stavu!

 

TEXT: ing.Vladimír Chalupa  Grafická úprava: Hugo Laitner