ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Povinné informace o podmínkách přijímání dokumentů podle §2 odst. 3 vyhlášky

a) Adresa pro osobní a poštovní příjímání datových zpráv na technických nosičích

Obecní úřad Braškov
Dukelská 11
273 51 Braškov

b) Úřední hodiny podatelny 

Pondělí a středa: 8,00-12.00; 14,00-17,00

c) Adresa elektronické podatelny:

ou@braskov.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Braškov

d) Datová schránka

Identifikátor datové schránky obce Braškov: zj5a8hs

Při podání zprávy prostřednictvím datové schránky, která je jednoznačným identifikátorem odesílatele není nutné dokumenty opatřovat certifikovaným elektronickým podpisem. Toto neplatí při použití cizí datové schránky.

e) Další možnosti elektronické komunikace

Kromě elektronické adresy podatelny, datové sránky a datových nosičů nepřipouštíme jiné možnosti elektronické komunikace.

f) Technické parametry datových formátů

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně  jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .tif, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc, .rtf, .txt, .xls).

Maximální velikost každé přijímané zprávy včetně příloh smí být  5 MB.

Jiné formáty dat není elektronická podatelna způsobilá přijmout.
Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

g) Přehled přenosných nosičů dat

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích – CD, DVD.
Jiné technické nosiče není elektronická podatelna způsobilá přijmout.
Na technickém nosiči dat (viz. výše) lze předat podání na podatelně  Obecního úřad Braškov, Dukelská 11, 273 51 Braškov

Úřední hodiny podatelny 

Pondělí a středa: 8,00-12.00; 14,00-17,00

i) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem:

V případě zjištění výskytu počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu (program obsahující vir) nebo chybného formátu dat – zpráva není vůbec zpracovávána a není považována za doručenou na podatelnu.

V případě nevyžádané zprávy (spamu) – zpráva není vůbec zpracována a odesílatel není informován o nezpracování zprávy.

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Seznam právních předpisů

a) Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

b) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád:

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37 odst. 4):

– musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
– nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno či potvrzeno ve smyslu § 37 správního řádu.

Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Související právní předpisy:

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám.