Skip to main content

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Povinné informace o podmínkách přijímání dokumentů podle §2 odst. 3 vyhlášky

a) Adresa pro osobní a poštovní příjímání datových zpráv na technických nosičích

Obecní úřad Braškov

Dukelská 11

273 51 Braškov

b) Úřední hodiny podatelny 

Po a St 8.00–12.00 a 14.00–17.00 hod.

c) Adresa elektronické podatelny:
podatelna@braskov.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Braškov

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzení. Zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu (viz. výše).
Úřad zasílá datovou zprávu o doručení v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení, na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Potvrzení o doručení a přijetí je odesláno ihned po kontrole všech náležitostí související s elektronickým podpisem, zejména skutečnosti, zda nebyl certifikát podepisující osoby odvolán. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

d) Datová schránka
Identifikátor datové schránky obce Braškov: zj5a8hs

Při podání zprávy prostřednictvím datové schránky, která je jednoznačným identifikátorem odesílatele není nutné dokumenty opatřovat certifikovaným elektronickým podpisem. Toto neplatí při použití cizí datové schránky.

e) Další možnosti elektronické komunikace
Kromě elektronické adresy podatelny, datové sránky a datových nosičů nepřipouštíme jiné možnosti elektronické komunikace.

f) Technické parametry datových formátů
E-podatelna přijímá písemnosti v českém jazyce zaslané elektronickou poštou pouze ve formátech:

TXT (prostý text – CP 852, 1250) 

HTM nebo HTML (hypertextový dokument) – nesmí obsahovat odkazy na jiné zdroje mimo zprávu, např. stažení souborů z Internetu apod.

RTF (textový standard – Rich text Format) 

PDF (Portable Document Format – Adobe Acrobat) 

GIF (Graphics Interchange Format) 

JPG, JPEG (Joint Photographics Experts Group)

Maximální velikost každé přijímané zprávy včetně příloh smí být  5 MB.

Jiné formáty dat není elektronická podatelna způsobilá přijmout.

g) Přehled přenosných nosičů dat
Podatelna může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za předpokladu, že předávající dodrží:

disketa 3,5" 1,44 MB, 

compact disk - CD (CD-R, CD-RW) 

USB flash disk

Na technickém nosiči dat (viz. výše) lze předat podání na podatelně  Obecního úřad Braškov, Dukelská 11, 273 51 Braškov

Úřední hodiny podatelny 

Po a St 8.00–12.00 a 14.00–17.00 hod.

Jiné technické nosiče není elektronická podatelna způsobilá přijmout.

i) Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

V případě zjištění výskytu počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu (program obsahující vir) nebo chybného formátu dat - zpráva není vůbec zpracovávána a odesílatel je informován o nezpracování zprávy. V případě nevyžádané zprávy (spamu) - zpráva není vůbec zpracována a odesílatel není informován o nezpracování zprávy.

Seznam právních předpisů

a) Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

b) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád:

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37 odst. 4):

- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno či potvrzeno ve smyslu § 37 správního řádu.

Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Související právní předpisy:

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám.