Neničme si čistírnu odpadních vod a chraňme přírodu.

V posledních letech se čistírny odpadních vod (ČOV) setkávají s novými problémy, které se vyskytují zvláště v obcích s jednotnou kanalizační sítí. Tedy takovou sítí, která není určena jen pro samotné splašky, ale i pro dešťovou vodu.

Tyto problémy spočívají v zanášení a ucpávání přívodního potrubí k ČOV  různými hygienickými prostředky. Nejčastěji jsou to vlhčené hygienické ubrousky v mnoha různých provedeních jak pro účely osobní hygieny, tak i pro ošetření koupelen, kuchyní apod. Na zadní straně obalů  všech těchto prostředků, stejně jako na dětských plenách a dámských vložkách je zřetelně pomocí symbolů vyznačen způsob likvidace. Tyto hygienické prostředky nesmí být vhazovány do WC, ale patří do směsného odpadu (šedá nádoba) !!!  Nejsou totiž vyrobeny z biologicky rozložitelného papíru, ale z umělohmotných tkanin. Tyto tkaniny jsou navíc nasyceny mnoha chemikáliemi, jak se můžeme dočíst na zadní straně obalů. Přiložené obrázky demonstrují, jaké problémy tyto pevné tkaniny způsobují zanášením až ucpáním česel jak před ČOV, tak za přepadem do potoka z odlehčovací komory kolektoru. Přepad slouží k odlehčení ČOV při dešťových srážkách, které sebou však  unášejí i část splašků. To pak má za následek znečištění Braškovského potoka těmito nerozložitelnými hadry. Ty se poté mohou dostat potokem až do rybníka (retenční nádrže) pod kyšickou ČOV, z něhož potok pokračuje přes rybníky pod Unhoští až do Kačáku.

Tento tristní stav  vážně ohrožuje i náš projekt na vybudování rybníka a tůní na potoku za naší ČOV. Proto se opakovaně obracíme na všechny občany s naléhavou žádostí o dodržování zákazu vhazování těchto hygienických ubrousků do WC. Vřele doporučujeme procházku z braškovské návsi uličkou mezi Stavimatem a zahradou Mateřské školy podél Černého ( Braškovského) potoka. Za územím zahrádkářské kolonie uvidíte vlevo vyústění odlehčovacího přepadu s česly, zanesenými zmíněnými hadry, dále za dřevěným můstkem přes potok  objekt ČOV s vyústěním do potoka. Potok je místy zanesen právě zbytky hadrů a nečistot. Pokud vás zajímá, jak se změní krajina po realizaci projektu, pokračujte dále podél potoka až na rozcestí obnovených a revitalizovaných alejí polních cest. Od přírodního odpočívadla na rozcestí se dáte vpravo. Cesta vás zavede na náves v Kyšicích, kde se vydáte po chodníku směrem k Unhošti. Před levou zatáčkou pod Unhoští přejdete silnici a polní cestou dojdete podél Černého potoka k rybníku (retenční nádrži), vybudovanému pod ČOV Kyšic.  Náš zmiňovaný projekt má sloužit, stejně jako pod obcí Kyšice, nejen k dočištění vod z ČOV, ale také ke státem významně podporovanému trendu zadržování vody v krajině. V minulé politické éře došlo totiž k mnoha závažným devastacím krajiny a potoků. Zejména kolektivizace zemědělství má na svědomí rozorávání polních cest a remízků, odstraňování mokřadů melioracemi a napřimování přírodních meandrů potoků. Náš projekt spočívá ve vytvoření nového koryta potoka s meandry, který vstoupí do rybníka a bude pokračovat dále přes dvě tůně, než se před zmiňovaným rozcestím napojí do stávajícího koryta. Kromě nových vodních ploch bude krajina obohacena o další vhodnou doprovodnou zeleň. Tento přírodní park nabídne nejen relaxační možnosti, ale také přínos pro biodiverzitu a útočiště vodnímu ptactvu a polní zvěři. Kromě toho usnadní zavlažování nově založených alejí polních cest, které trpí nedostatkem vláhy.

Výsadba nových i náhradní dosadba zaschlých stromů je totiž neobyčejně obtížná a náročná na pravidelnou zálivku do tří let, než dojde k zakořenění. Může za to pokračující extrémní sucho, které má za následek nejen pokles hladiny spodních vod, ale i podpovrchové vlhkosti.

Komise pro životní prostředí Ing. Jiří Kolrusz.  Stavební komise Ing. Arch. Kateřina Dolejšová.