K odpadům aktuálně

Koncem minulého roku proběhl v Kladně seminář k problematice odpadového hospodářství v obcích středočeského kraje. Legislativa je stále složitější a nevystihuje skutečný stav. Počet zákonů, jejich novel a prováděcích vyhlášek dosáhl cifry 22 a stále není připraven zákon, který by výrazněji motivoval ke třídění odpadu. Výsledkem je nízká úroveň třídění, velké ztráty v rozpočtech obcí a měst a stoupající znečištění ovzduší během topné sezóny. Stále se totiž mezi námi najdou nezodpovědní a pohodlní jedinci, kteří neváhají spalovat jakékoliv odpady a ohrožovat zdraví spoluobčanů a zvláště dětí, které jsou nejcitlivější.     Činí tak i přesto, že zákon spalování odpadu zakazuje. Dále je třeba zdůraznit, že podle zákona je sice původcem a poté i vlastníkem komunálního odpadu obec, avšak pouze v případě, když občan uložil odpad na místo předepsané obecně závaznou vyhláškou a zákonem o odpadech. Za založení černé skládky může obec původci uložit pokutu 50 000Kč. Z evidence prodeje pytlů a známek pro sběr plastů na obecním úřadu je zřejmé, že v řadě nemovitostí je ignorována zákonná povinnost třídění. Pokud vlastník nemovitosti vážně naruší vzhled obce nedodržováním čistoty a pořádku na vlastním pozemku, může mu být vyměřena pokuta ve výši 10 000Kč. Vzhledem k tomu, že obce a města doplácejí na hospodaření s odpady stále více, byla uzákoněna možnost zvýšení místního poplatku na hlavu a rok z původních 500Kč na 1000Kč. Jedná se o kapitační platbu vhodnou pro města a velké obce.

V naší obci provozujeme systém známkový, který má výrazně motivační charakter. To znamená, že kdo lépe třídí, tak méně platí. Zásadní zlepšení úrovně třídění je nutné i z dalšího důvodu. Za 8 roků totiž skončí definitivně skládky a nevytříděný (směsný) odpad bude likvidován ve speciálně upravených spalovnách ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu), což je zavedená praxe v západní Evropě. Problém je však v tom, že pro nízkou úroveň třídění máme tohoto odpadu příliš mnoho. Ve středočeském kraji představuje zbytkový – nevytříděný odpad 68% z veškerého komunálního odpadu. Přechodné období zakonzervování skládek a přípravných a logistických prací na technologii ZEVO sebou nese zvyšování nákladů na skládkování. To má za následek zdražování služeb svozových firem, na které obec musí reagovat zdražováním cen známek pro netříděný odpad.