Co s odpady v budoucnosti?

Pod tímto názvem pořádala firma EKOKOM odborný seminář v Kladně dne 15.1.2013. Řídila jej RNDr.Vrbová PhD.  Za jednotlivé sekce referovali Ing.Stáňová Marie, Ing.Kovařík Radim a MGr.Drahovzal.

      Seminář byl zaměřen na téma „ Problematika integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady na území Středočeského kraje pro období 2013 – 2022“.

     Středočeský kraj patří mezi kraje s největší hustotou osídlení se svými  1.200.000 obyvateli  a téměř 1200 obcemi. Obce tohoto kraje mají v průměru nejvyšší náklady na odpadové hospodářství v republice. Náklady v Kč na jednoho obyvatele za rok jsou 1056Kč oproti 912Kč v celé ČR. 

      Kraj se vyznačuje i vysokým podílem skládkování, který je nutno radikálně snižovat. Nebudou se již zakládat žádné nové skládky a poplatky za ukládání odpadů na skládky trvale porostou. Z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje životního prostředí je nutno zdokonalit jednak třídění odpadu a jednak kompostování bioodpadů, jako nutné podmínky pro  zvýšení podílu recyklace a tedy využití odpadů. Je třeba mít stále na paměti, že obec se podle zákona stává majitelem komunálního odpadu jen tehdy, pokud jej občan správně třídí a poté ukládá na předepsaná místa. Teprve část odpadů, kterou nelze dále využít,  lze uplatnit pro energetické využití a jen minimální část na skládkování. Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) jsou speciální spalovny s velmi přísným režimem a zárukami složení spalin z hlediska životního prostředí. V západní Evropě s nimi nejsou žádné problémy a EU jejich výstavbu dotacemi podporuje, protože jde o úspory na klasických energetických zdrojích. Zbytkový komunální odpad má totiž výhřevnost vyšší než podřadné hnědé uhlí. U nás jsou zatím takové spalovny pouze tři a to v Praze, Brně a Liberci. Ve stadiu jednání je nyní možnost využívání  energetického centra v Mělníku, které ovládá ČEZ.

       Nové cíle a změny budou obsaženy v POH ČR (Plán odpadového hospodářství) a rovněž v novém zákoně o odpadech.  Návrh integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO) ve Středočeském kraji byl již v hlavních principech schválen Řídícím výborem, který je tvořen zástupci Kraje a 25 měst, kteří podepsali memorandum o vzájemné spolupráci  při zpracování návrhu budoucího hospodaření s odpady v obcích a městech kraje. Jde zejména o vytvoření svazků obcí a měst o velikosti cca 40 – 70tis. obyvatel. V takových svazcích dojde pak nejen k úspoře administrativy, ale zejména ke zlepšení pozice vyjednávání a koordinace s třídírnami, úpravnami,  spalovnami, kompostárnami , svozovými firmami, atp.

       Studii ISNO a POH obdržíme až po projednání v celém Kraji. Podrobná prezentace z tohoto semináře včetně tabulek a grafů bude doručena rovněž až po dokončení serie školení krajského kola. Poté zveřejníme připravovanou koncepci  ISNO opět na těchto stránkách.

TEXT: ing.Jiří Kolrusz  Grafická úprava:Hugo Laitner